Shareholder Relationship

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

31 Mar 2020 | Báo cáo thưởng niên 2019

THÔNG BÁO về việc mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của Nguyễn Thị Bạch Yến

30 Mar 2020 | THÔNG BÁO về việc mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của Nguyễn Thị Bạch Yến

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2019

30 Mar 2020 | THÔNG BÁO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

Lý lịch trích ngang Ông ĐẶNG CHIẾN THẮNG – Trưởng Ban kiểm soát

29 Mar 2020 |

Lý lịch trích ngang Ông NGÔ MINH CHIẾN – Kiểm soát viên

29 Mar 2020 | Lý lịch trích ngang Ông NGÔ MINH CHIẾN - Kiểm soát viên

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

29 Mar 2020 | Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

29 Mar 2020 | Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Tài liệu Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

10 Mar 2020 | Tài liệu Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Thông báo - Tờ trình Đại hội đồng Cổ.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

10 Mar 2020 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019