Shareholder Relationship

Nghị quyết chi trả cổ tuất 2018

11 Mar 2019 | Nghị quyết chi trả cổ tuất 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14, năm 2019

11 Mar 2019 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14, năm 2019

Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14, năm 2019

10 Mar 2019 | Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14, năm 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

4 Mar 2019 |

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2018

4 Mar 2019 |

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

25 Feb 2019 | Báo cáo tài chính 2018 (đã kiểm toán)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

18 Feb 2019 | Thông báo về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019, chương trình cuộc họp Đại hội Cổ.

Báo cáo Tổng kết năm 2018

18 Feb 2019 | Báo cáo tóm tắt Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, và kế hoạch sản xuất kinh.

Báo cáo HĐQT năm 2018

18 Feb 2019 | Báo cáo HĐQT năm 2018