Shareholder Relationship

Thông báo về việc chi cổ tức bằng tiền Lần 2 năm 2023

13 May 2024 | Thông báo về việc chi cổ tức bằng tiền Lần 2 năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2023

22 Apr 2024 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2023

Thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

12 Apr 2024 | Thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

11 Apr 2024 | Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

31 Mar 2024 | Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

31 Mar 2024 | Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Báo cáo thường niên 2023

12 Mar 2024 | Báo cáo thường niên 2023

Báo cáo tài chính 2023

9 Mar 2024 |

Thông báo – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2024

8 Mar 2024 | Thông báo - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2024