Shareholder Relationship

Công bố thông tin 24h

4 Sep 2018 | Công bố thông tin 24h

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Thuỷ sản Cà Mau thay đổi lần thứ 9

31 Aug 2018 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Thuỷ sản Cà Mau (Đăng ký thay đổi lần.

Công bố thông tin trong 24H 14/08/2018

14 Aug 2018 | Công bố thông tin trong 24H 14/08/2018

Quyết định Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng mới – 2018

12 Apr 2018 | Quyết định Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng mới - 2018

Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên lần thứ 13 năm 2018

12 Apr 2018 | Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên lần thứ 13 năm 2018

Báo Cáo Thường Niên 2017

10 Apr 2018 | Báo cáo thường niên 2017

ĐIỀU LỆ SEAPRIMECO – 2018

5 Apr 2018 | ĐIỀU LỆ SEAPRIMECO - 2018

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CTY – 2018

5 Apr 2018 | QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CTY - 2018

Công Bố Thông Tin Kế Toán Trưởng – 24H

5 Apr 2018 | Công Bố Thông Tin Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng - 24H

Page 1 of 3123