Shareholder Relationship

Thông báo V/v chi cổ tức cuối năm 2021

15 Apr 2022 |

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021

28 Mar 2022 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021

Nghị quyết Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc

27 Mar 2022 | Nghị quyết Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Thông báo thay đổi nhân sự 2022_03_Nghi_quyet_bo_nhiem_TGD_Sign 85 TB thay doi nhan.

Lý lịch trích ngang HĐQT, BKS

27 Mar 2022 | Thông báo thay đổi nhân sự, Lý lịch trích ngang HĐQT, BKS Ly lich trich ngang HDQT & BKS_đã ký.

Biên bản ĐHĐCĐ 2022

27 Mar 2022 | Biên bản ĐHĐCĐ 2022

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

27 Mar 2022 |

Bản cung cấp thông tin Thành viên HĐQT, BKS

27 Mar 2022 | Bản cung cấp thông tin Thành viên HĐQT, BKS

Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

27 Mar 2022 | Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo thường niên 2021

11 Mar 2022 | Báo cáo thường niên 2021