Shareholder Relationship

Nghị quyết cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ IV lần thứ 15

24 Jan 2022 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ IV lần thứ 15 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

17 Jan 2022 | Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 01/2022

6 Jan 2022 | Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 01/2022

Thông báo về việc chi trả tạm ứng Cổ tức bằng tiền 2021

28 Sep 2021 | Thông báo về việc chi trả tạm ứng Cổ tức bằng tiền 2021

Công bố Thông tin về việc chi tạm ứng Cổ tức lần 1/2021

10 Sep 2021 | Công bố Thông tin về việc chi tạm ứng Cổ tức lần 1/2021

Thông báo vệ việc đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021

9 Sep 2021 | Thông báo vệ việc đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021

Báo cáo tình hình Quản trị Cty 6 tháng đầu năm 2021

20 Jul 2021 | Báo cáo tình hình Quản trị Cty 6 tháng đầu năm 2021

Thông báo về việc chi trả cổ tức 2020

15 Apr 2021 | Thông báo về việc chi trả cổ tức 2020

Công bố Thông tin Về việc chi trả cổ tức 2020

15 Apr 2021 | Công bố Thông tin Về việc chi trả cổ tức 2020