Shareholder Relationship

Gấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần sửa đổi, bổ sung lần thứ 10, ngày 06/08/2020

7 Aug 2020 |

Lý lịch trích ngang Bùi Vĩnh Hoàng Chương

31 Jul 2020 |

THÔNG BÁO v ề việc giới thiệu chức danh và chữ ký

31 Jul 2020 | 143 TB chuc danh & chu ky TGD & CT HĐQT

Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

30 Jul 2020 | Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

3 Jul 2020 | Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 14/4/2020

Thông báo việc chi cổ tức 2019 bằng tiền

17 Apr 2020 | Thông báo việc chi cổ tức 2019 bằng tiền

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

31 Mar 2020 | Báo cáo thưởng niên 2019

THÔNG BÁO về việc mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của Nguyễn Thị Bạch Yến

30 Mar 2020 | THÔNG BÁO về việc mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của Nguyễn Thị Bạch Yến

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2019

30 Mar 2020 | THÔNG BÁO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

Page 1 of 712345...Last »