Shareholder Relationship

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Cty CP Thủy sản Cà Mau

19 Mar 2018 | Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Cty CP Thủy sản Cà Mau

THÔNG BÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

13 Mar 2018 | THÔNG BÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CTY – 2018

13 Mar 2018 | QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CTY - 2018

Điều lệ Sửa đổi Cũ – Mới năm 2018

13 Mar 2018 | Điều lệ Sửa đổi Cũ - Mới năm 2018

Báo Cáo Tổng Kết năm 2017

13 Mar 2018 | Báo Cáo Tổng Kết năm 2017 của công ty Cổ Phần Thủy Sản Cà Mau

Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị 2017

13 Mar 2018 | Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cà Mau năm  2017

Notice of Final Registration Date to attend the General Meeting of Shareholders

6 Feb 2018 | Notice of Final Registration Date to attend the General Meeting of Shareholders

Công bố thông tin 12.2017

3 Jan 2018 | Công bố thông tin 12.2017

Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Bán Cổ Phiếu Quỹ – Phụ Lục 25

14 Nov 2017 | Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Bán Cổ Phiếu Quỹ - Phụ Lục 25 Báo Cáo Cổ Phiếu của công.

Page 1 of 212