Shareholder Relationship

Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

20 Mar 2023 | Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Báo cáo thường niên 2022

10 Mar 2023 | Báo cáo thường niên 2022

Báo cáo tài chính 2022

9 Mar 2023 | Báo cáo tài chính 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2023

9 Mar 2023 | Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2023

Công bố thông tin – Nghị quyết 42/2023/HĐQT ngày 21/2/2023 – Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 21/2/2023 của HĐQT

21 Feb 2023 | - Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Cty với người nội bộ, người có.

Thông báo về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

31 Jan 2023 | Thông báo về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Báo cáo kết quả giao dịch Bán cổ phiếu quỹ

30 Jan 2023 | Báo cáo kết quả giao dịch Bán cổ phiếu quỹ

Bùi Phan Hoàng Anh – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

13 Jan 2023 | Bùi Phan Hoàng Anh - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Bùi Nguyên Khánh – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

12 Jan 2023 | Bùi Nguyên Khánh - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ