Shareholder Relationship

THÔNG BÁO về việc mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của Nguyễn Thị Bạch Yến

30 Mar 2020 | THÔNG BÁO về việc mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của Nguyễn Thị Bạch Yến

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2019

30 Mar 2020 | THÔNG BÁO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

29 Mar 2020 | Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

29 Mar 2020 | Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Tài liệu Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

10 Mar 2020 | Tài liệu Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Thông báo - Tờ trình Đại hội đồng Cổ.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

10 Mar 2020 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2020

14 Feb 2020 | Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2020

Thông báo V/v ông Huỳnh Văn Út – Trưởng ban kiểm soát Công ty đã từ trần

7 Feb 2020 | V/v ông Huỳnh Văn Út - Trưởng ban kiểm soát Công ty đã từ trần vào lúc 18h00 ngày 06/02/2020

Thông báo dự kiến Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

3 Feb 2020 | Thông báo dự kiến Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và lúc 08h00 ngày 28/3/2020

Page 1 of 612345...Last »