Shareholder Relationship

Báo cáo quản trị Cty 6 tháng đầu năm 2023

6 Jul 2023 | Báo cáo quản trị Cty 6 tháng đầu năm 2023

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 2023

6 Jul 2023 | Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn (Danh sách chốt ngày 20/4/2023)

Hợp đồng kiểm toán và Soát xét được ký giữa Công ty CP Thủy sản Cà Mau và Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM

16 Jun 2023 | Hợp đồng kiểm toán và Soát xét được ký giữa Công ty CP Thủy sản Cà Mau và Cty TNHH.

Thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 12

26 Apr 2023 | Thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 12

Thông báo về việc chi cổ tức bằng tiền năm 2022

25 Apr 2023 | Thông báo về việc chi cổ tức bằng tiền năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2022

5 Apr 2023 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2022

3 Apr 2023 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2022

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

2 Apr 2023 | QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

2 Apr 2023 | PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN