Shareholder Relationship

Điều lệ Seaprimexco

8 Sep 2017 | Điều lệ Seaprimexco - 2015 ( Mới )

Biên bản Đại hội Cổ Đông – 2016

14 Aug 2017 | Biên bản Đại hội Cổ Đông của công ty Cổ Phần Thủy Sản Cà Mau vào năm 2016

Document 2017

14 Aug 2017 | The man from Hanoi is accused of bullying female attendants and harassing three women sitting near him. Vietnam’s aviation authorities.