Shareholder Relationship

Báo cáo tình hình Quản trị Cty 6 tháng đầu năm 2021

20 Jul 2021 | Báo cáo tình hình Quản trị Cty 6 tháng đầu năm 2021

Thông báo về việc chi trả cổ tức 2020

15 Apr 2021 | Thông báo về việc chi trả cổ tức 2020

Công bố Thông tin Về việc chi trả cổ tức 2020

15 Apr 2021 | Công bố Thông tin Về việc chi trả cổ tức 2020

Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau

7 Apr 2021 | Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau

Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức cuối năm 2020

29 Mar 2021 | Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức cuối năm 2020 Phiếu đề.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

28 Mar 2021 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021

28 Mar 2021 | Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021

Báo cáo Thường niên 2020

20 Mar 2021 | Báo cáo Thường niên 2020

Báo cáo tài chính 2020 (Đã được kiểm toán)

11 Mar 2021 | Báo cáo tài chính 2020 (Đã được kiểm toán) BCTC_2021_(da_kiem_toan)