Shareholder Relationship

Thông báo Sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau

27 Oct 2022 | Công bố thông tin bất thường về hồ sơ thông báo Sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu 2022

6 Jul 2022 | Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu 2022

Ds Cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 2022

6 Jul 2022 | Ds Cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 2022

Thông báo V/v chi cổ tức cuối năm 2021

15 Apr 2022 |

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021

28 Mar 2022 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021

Nghị quyết Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc

27 Mar 2022 | Nghị quyết Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Thông báo thay đổi nhân sự 2022_03_Nghi_quyet_bo_nhiem_TGD_Sign 85 TB thay doi nhan.

Lý lịch trích ngang HĐQT, BKS

27 Mar 2022 | Thông báo thay đổi nhân sự, Lý lịch trích ngang HĐQT, BKS Ly lich trich ngang HDQT & BKS_đã ký.

Biên bản ĐHĐCĐ 2022

27 Mar 2022 | Biên bản ĐHĐCĐ 2022

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

27 Mar 2022 |