Shareholder Relationship

Thông báo dự kiến Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

3 Feb 2020 | Thông báo dự kiến Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và lúc 08h00 ngày 28/3/2020

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 08/01/2020

8 Jan 2020 | Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 08/01/2020

THÔNG BÁO | Về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông TRẦN QUỐC BẢO

3 Sep 2019 | THÔNG BÁO | Về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông TRẦN QUỐC BẢO

THÔNG BÁO | Về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Minh Cường

6 May 2019 | Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông: LÊ MINH CƯỜNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 BẰNG TIỀN

28 Mar 2019 | Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

28 Mar 2019 | Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2018.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tuất năm 2018

11 Mar 2019 | Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tuất năm 2018

Nghị quyết chi trả cổ tuất 2018

11 Mar 2019 | Nghị quyết chi trả cổ tuất 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14, năm 2019

11 Mar 2019 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14, năm 2019