Shareholder Relationship

Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

31 Aug 2020 | Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

Gấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần sửa đổi, bổ sung lần thứ 10, ngày 06/08/2020

7 Aug 2020 |

Lý lịch trích ngang Bùi Vĩnh Hoàng Chương

31 Jul 2020 |

THÔNG BÁO v ề việc giới thiệu chức danh và chữ ký

31 Jul 2020 | 143 TB chuc danh & chu ky TGD & CT HĐQT

Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

30 Jul 2020 | Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

3 Jul 2020 | Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 14/4/2020

Thông báo việc chi cổ tức 2019 bằng tiền

17 Apr 2020 | Thông báo việc chi cổ tức 2019 bằng tiền

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

31 Mar 2020 | Báo cáo thưởng niên 2019

THÔNG BÁO về việc mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của Nguyễn Thị Bạch Yến

30 Mar 2020 | THÔNG BÁO về việc mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của Nguyễn Thị Bạch Yến