Shareholder Relationship

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Thuỷ sản Cà Mau thay đổi lần thứ 9

31 Aug 2018 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Thuỷ sản Cà Mau (Đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 27 tháng 08 năm 2018)

Công bố thông tin trong 24H 14/08/2018

14 Aug 2018 | Công bố thông tin trong 24H 14/08/2018

Quyết định Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng mới – 2018

12 Apr 2018 | Quyết định Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng mới - 2018

Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên lần thứ 13 năm 2018

12 Apr 2018 | Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên lần thứ 13 năm 2018

Báo Cáo Thường Niên 2017

10 Apr 2018 | Báo cáo thường niên 2017

ĐIỀU LỆ SEAPRIMECO – 2018

5 Apr 2018 | ĐIỀU LỆ SEAPRIMECO - 2018

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CTY – 2018

5 Apr 2018 | QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CTY - 2018

Công Bố Thông Tin Kế Toán Trưởng – 24H

5 Apr 2018 | Công Bố Thông Tin Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng - 24H

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất 2017

2 Apr 2018 |