Shareholder Relationship

Báo cáo HĐQT năm 2018

18 Feb 2019 | Báo cáo HĐQT năm 2018

Thông báo đăng ký ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019

8 Jan 2019 | Thông báo đăng ký ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019

Họp HĐQT, dự kiến ngày Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019

10 Dec 2018 | Họp HĐQT, dự kiến ngày Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019

Họp HĐQT, dự kiến ngày Đại Hội Cổ Đông thường niên

10 Dec 2018 | Họp HĐQT, dự kiến ngày Đại Hội Cổ Đông thường niên

Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin

12 Oct 2018 | Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thông tin

Thông báo về việc điều chỉnh thông tin cổ đông

12 Oct 2018 | Thông báo về việc điều chỉnh thông tin cổ đông

Thông báo mất sổ

28 Sep 2018 | Thông báo mất sổ của cổ đông Đỗ Thị Kim Phượng

Thông báo mất sổ

28 Sep 2018 | Thông báo mất sổ cổ đông Phạm Thị Mộng Tuyền

Công bố thông tin 24h

4 Sep 2018 | Công bố thông tin 24h