Shareholder Relationship

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2019

30 Mar 2020 | THÔNG BÁO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

Lý lịch trích ngang Ông ĐẶNG CHIẾN THẮNG – Trưởng Ban kiểm soát

29 Mar 2020 |

Lý lịch trích ngang Ông NGÔ MINH CHIẾN – Kiểm soát viên

29 Mar 2020 | Lý lịch trích ngang Ông NGÔ MINH CHIẾN - Kiểm soát viên

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

29 Mar 2020 | Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

29 Mar 2020 | Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Tài liệu Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

10 Mar 2020 | Tài liệu Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Thông báo - Tờ trình Đại hội đồng Cổ.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

10 Mar 2020 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2020

14 Feb 2020 | Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2020

Thông báo V/v ông Huỳnh Văn Út – Trưởng ban kiểm soát Công ty đã từ trần

7 Feb 2020 | V/v ông Huỳnh Văn Út - Trưởng ban kiểm soát Công ty đã từ trần vào lúc 18h00 ngày 06/02/2020