Shareholder Relationship

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

6 Jan 2023 | Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Ông Ngô Minh Chiến thôi làm nhiệm vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau

4 Jan 2023 | Ông Ngô Minh Chiến thôi làm nhiệm vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau Ngày.

Ông Ngô Minh Chiến thôi làm nhiệm vụ Kiểm soát viên

31 Dec 2022 | Chấp thuận cho Ông Ngô Minh Chiến thôi làm nhiệm vụ Kiểm soát viên Cty CP Thủy sản Cà Mau

THÔNG BÁO | Bà Bùi Phan Hoàng Anh (Phó phòng NVKD) đăng ký mua cổ phiếu quỹ

26 Dec 2022 | Bà Bùi Phan Hoàng Anh (Phó phòng NVKD) đăng ký mua cổ phiếu quỹ

THÔNG BÁO | Bà Phan Thị Ngọc Ánh (P.TGĐ) đăng ký mua cổ phiếu quỹ

21 Dec 2022 | Bà Phan Thị Ngọc Ánh (P.TGĐ) đăng ký mua cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

20 Dec 2022 | Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

THÔNG BÁO | Ông Bùi Nguyên Khánh (Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc) đăng ký mua cổ phiếu quỹ

17 Dec 2022 | Ông Bùi Nguyên Khánh (Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc) đăng ký mua cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

13 Dec 2022 | Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ

21 Nov 2022 | Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ