Shareholder Relationship

[DỰ THẢO]- QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY [DỰ THẢO]- QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ [DỰ THẢO]- QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

9 Mar 2021 | [DỰ THẢO]- QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY [DỰ THẢO]- QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ [DỰ THẢO]- QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN.

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

6 Mar 2021 | Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tai_lieu_DHDCD_2021_đã ký ĐIỀU LỆ SEAPRIMEXCO TRÌNH ĐH SỬA ĐỔI- 2021 (TT 116 -BTC)

Thông báo Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

6 Mar 2021 | Thông báo Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

17 Feb 2021 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường.

Công bố thông tin “V/v dự kiến ngày triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2021”

8 Feb 2021 | Nội dung thông tin công bố: Ngày 28/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Cà Mau họp.

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 2020

15 Jan 2021 | Báo cáo tình hình Quản trị Công ty

Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

21 Sep 2020 | Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020.

Thông báo 164/TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

1 Sep 2020 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

31 Aug 2020 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm.