Tôm Thẻ Chân Trắng

COOKED PDTO

Tôm Thẻ Chân Trắng Hấp Lột Thịt Còn Đuôi

COOKED PD

Tôm Thẻ Chân Trắng Hấp Lột Thịt

RAW PD

Tôm Thẻ Chân Trắng Lột Thịt

HLSO Easy Peel

Tôm Thẻ Chân Trắng Vỏ EZP

HOSO

Tôm Thẻ Chân Trắng Nguyên Con

Sản phẩm khác