Quan hệ cổ đông

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

3 Th7 2020 | Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 14/4/2020

Thông báo việc chi cổ tức 2019 bằng tiền

17 Th4 2020 | Thông báo việc chi cổ tức 2019 bằng  tiền (more…)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

31 Th3 2020 | Báo cáo thưởng niên 2019

THÔNG BÁO về việc mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của Nguyễn Thị Bạch Yến

30 Th3 2020 | THÔNG BÁO về việc mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của Nguyễn Thị Bạch Yến

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2019

30 Th3 2020 | THÔNG BÁO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

Lý lịch trích ngang Ông ĐẶNG CHIẾN THẮNG – Trưởng Ban kiểm soát

29 Th3 2020 |

Lý lịch trích ngang Ông NGÔ MINH CHIẾN – Kiểm soát viên

29 Th3 2020 |

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

29 Th3 2020 | Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

29 Th3 2020 | Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Trang 1 trên 812345...Last »