Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

31 Th1 2023 | Thông báo về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Báo cáo kết quả giao dịch Bán cổ phiếu quỹ

30 Th1 2023 | Báo cáo kết quả giao dịch Bán cổ phiếu quỹ

Bùi Phan Hoàng Anh – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

13 Th1 2023 | Bùi Phan Hoàng Anh - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Bùi Nguyên Khánh – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

12 Th1 2023 | Bùi Nguyên Khánh - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Phan Thị Ngọc Ánh – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

12 Th1 2023 | Phan Thị Ngọc Ánh - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Báo cáo quản trị 2022

6 Th1 2023 | Báo cáo quản trị 2022

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

6 Th1 2023 | Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Ông Ngô Minh Chiến thôi làm nhiệm vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau

4 Th1 2023 | Ông Ngô Minh Chiến thôi làm nhiệm vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau Ngày.

Chấp thuận cho Ông Ngô Minh Chiến thôi làm nhiệm vụ Kiểm soát viên Cty CP Thủy sản Cà Mau

31 Th12 2022 | Ông Ngô Minh Chiến thôi làm nhiệm vụ Kiểm soát viên