Shareholder Relationship

Tài liệu Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

10 Mar 2020 | Tài liệu Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Thông báo - Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Báo cáo Tổng kết 2019 Báo.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

10 Mar 2020 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2020

14 Feb 2020 | Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2020

Thông báo V/v ông Huỳnh Văn Út – Trưởng ban kiểm soát Công ty đã từ trần

7 Feb 2020 | V/v ông Huỳnh Văn Út - Trưởng ban kiểm soát Công ty đã từ trần vào lúc 18h00 ngày 06/02/2020

Thông báo dự kiến Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

3 Feb 2020 | Thông báo dự kiến Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và lúc 08h00 ngày 28/3/2020

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 08/01/2020

8 Jan 2020 | Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 08/01/2020

THÔNG BÁO | Về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông TRẦN QUỐC BẢO

3 Sep 2019 | THÔNG BÁO | Về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông TRẦN QUỐC BẢO

THÔNG BÁO | Về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Minh Cường

6 May 2019 | Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông: LÊ MINH CƯỜNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 BẰNG TIỀN

28 Mar 2019 | Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Page 3 of 812345...Last »