Shareholder Relationship

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

17 Feb 2021 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công bố thông tin “V/v dự kiến ngày triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2021”

8 Feb 2021 | Nội dung thông tin công bố: Ngày 28/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Cà Mau họp.

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 2020

15 Jan 2021 | Báo cáo tình hình Quản trị Công ty

Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

21 Sep 2020 | Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020.

Thông báo 164/TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

1 Sep 2020 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

31 Aug 2020 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm.

Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

31 Aug 2020 | Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

Gấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần sửa đổi, bổ sung lần thứ 10, ngày 06/08/2020

7 Aug 2020 |

Lý lịch trích ngang Bùi Vĩnh Hoàng Chương

31 Jul 2020 |