Shareholder Relationship

Thông báo về việc điều chỉnh thông tin cổ đông

12 Oct 2018 | Thông báo về việc điều chỉnh thông tin cổ đông

Thông báo mất sổ

28 Sep 2018 | Thông báo mất sổ của cổ đông Đỗ Thị Kim Phượng

Thông báo mất sổ

28 Sep 2018 | Thông báo mất sổ cổ đông Phạm Thị Mộng Tuyền

Công bố thông tin 24h

4 Sep 2018 | Công bố thông tin 24h

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Thuỷ sản Cà Mau thay đổi lần thứ 9

31 Aug 2018 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Thuỷ sản Cà Mau (Đăng ký thay đổi lần.

Công bố thông tin trong 24H 14/08/2018

14 Aug 2018 | Công bố thông tin trong 24H 14/08/2018

Quyết định Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng mới – 2018

12 Apr 2018 | Quyết định Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng mới - 2018

Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên lần thứ 13 năm 2018

12 Apr 2018 | Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên lần thứ 13 năm 2018

Báo Cáo Thường Niên 2017

10 Apr 2018 | Báo cáo thường niên 2017

Page 3 of 512345