Shareholder Relationship

Công bố Thông tin về việc chi tạm ứng Cổ tức lần 1/2021

10 Sep 2021 | Công bố Thông tin về việc chi tạm ứng Cổ tức lần 1/2021

Thông báo vệ việc đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021

9 Sep 2021 | Thông báo vệ việc đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021

Báo cáo tình hình Quản trị Cty 6 tháng đầu năm 2021

20 Jul 2021 | Báo cáo tình hình Quản trị Cty 6 tháng đầu năm 2021

Thông báo về việc chi trả cổ tức 2020

15 Apr 2021 | Thông báo về việc chi trả cổ tức 2020

Công bố Thông tin Về việc chi trả cổ tức 2020

15 Apr 2021 | Công bố Thông tin Về việc chi trả cổ tức 2020

Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau

7 Apr 2021 | Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau

Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức cuối năm 2020

29 Mar 2021 | Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức cuối năm 2020 Phiếu đề.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

28 Mar 2021 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021

28 Mar 2021 | Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021