Shareholder Relationship

Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau

7 Apr 2021 | Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau

Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức cuối năm 2020

29 Mar 2021 | Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức cuối năm 2020 Phiếu đề.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

28 Mar 2021 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021

28 Mar 2021 | Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021

Báo cáo Thường niên 2020

20 Mar 2021 | Báo cáo Thường niên 2020

Báo cáo tài chính 2020 (Đã được kiểm toán)

11 Mar 2021 | Báo cáo tài chính 2020 (Đã được kiểm toán) BCTC_2021_(da_kiem_toan)

[DỰ THẢO]- QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY [DỰ THẢO]- QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ [DỰ THẢO]- QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

9 Mar 2021 | [DỰ THẢO]- QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY [DỰ THẢO]- QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG.

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

6 Mar 2021 | Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tai_lieu_DHDCD_2021_đã ký ĐIỀU LỆ SEAPRIMEXCO TRÌNH ĐH SỬA ĐỔI- 2021 (TT 116 -BTC)

Thông báo Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

6 Mar 2021 | Thông báo Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021