Shareholder Relationship

Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

27 Mar 2022 | Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo thường niên 2021

11 Mar 2022 | Báo cáo thường niên 2021

Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán

9 Mar 2022 | Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán

Thông báo Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

3 Mar 2022 | Thông báo Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tài liệu DHĐCĐ thường niên 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

8 Feb 2022 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường.

Nghị quyết cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ IV lần thứ 15

24 Jan 2022 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ IV lần thứ 15 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

17 Jan 2022 | Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 01/2022

6 Jan 2022 | Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 01/2022

Thông báo về việc chi trả tạm ứng Cổ tức bằng tiền 2021

28 Sep 2021 | Thông báo về việc chi trả tạm ứng Cổ tức bằng tiền 2021