Shareholder Relationship

Báo cáo thường niên 2023

12 Mar 2024 | Báo cáo thường niên 2023

Báo cáo tài chính 2023

9 Mar 2024 |

Thông báo – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2024

8 Mar 2024 | Thông báo - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

7 Feb 2024 | Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm.

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

2 Feb 2024 | Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

5 Jan 2024 | Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Báo cáo quản trị công ty 2023

5 Jan 2024 | Báo cáo quản trị công ty 2023

Thông báo về việc Chi tạm ứng cổ tức lần 1/2023

26 Oct 2023 | Thông báo về việc Chi tạm ứng cổ tức lần 1/2023

Bổ nhiệm ông Trần Trọng Tài giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

16 Oct 2023 | Bổ nhiệm lại ông Trần Trọng Tài giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty.