Shareholder Relationship

Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Bán Cổ Phiếu Quỹ – Phụ Lục 25

14 Nov 2017 | Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Bán Cổ Phiếu Quỹ - Phụ Lục 25 Báo Cáo Cổ Phiếu của công ty Cổ Phần Thủy Sản Cà Mau

Công bố Thông tin Giao dịch bán Cổ phiếu Quỹ

22 Sep 2017 | Công bố Thông tin Giao dịch bán Cổ phiếu Quỹ của công ty Cổ Phần Thủy Sản Cà Mau

Điều lệ Seaprimexco

8 Sep 2017 | Điều lệ Seaprimexco - 2015 ( Mới )

Biên bản Đại hội Cổ Đông – 2016

14 Aug 2017 | Biên bản Đại hội Cổ Đông của công ty Cổ Phần Thủy Sản Cà Mau vào năm 2016

Document 2017

14 Aug 2017 | Công Bố Thông Tin năm 2017